Kollektivavtal och arbetstidsregler SJ Götalandståg

Arbetstidsregler SJ Götalandståg

Arbetstidsreglerna är för omfattande för att i detalj redogöra för här. För alla detaljer så får man titta i det lokala avtalet.

Nedan följer dock en liten sammanfattning:

Fridagar (FP):

Dag före fridag skall man sluta senast 19.00 och dag efter fridag får man börja tidigast 05.00. Ett undantag per 12 veckor, alternativt fyra undantag per år får göras, om man inte kommer överens om annat vid förhandlingar om schemat.

Varje kalendervecka skall man ha minst en fridag, som förutom själva fridagen skall omfatta ytterligare 12 timmar, alltså totalt 36 timmar. Detta innebär att man normalt inte kan "gama" den vecka man skall jobba helg.

Begränsningar på tidig tjänst och nattarbete:

Om man börjar mellan 00.00-05.00 får man jobba max 7 timmar.

Om man börjar mellan 05.00-06.30 får man jobba max 9 timmar.

Om någon del av tjänsten innefattar perioden 01.30-06.30 får man jobb max 9 timmar.

I övrigt gäller max 12 timmar (eller max 11 timmar vid ren pendeltjänst). Det finns även ett undantag kallad "arbetsperiod med vila" som ger ett antal undantag.ST Västtågen har sammanställt en liten lathund med de viktigaste arbetstidsreglerna som du kan hämta här.

Avtal som gäller på SJ Götalandståg

Nuvarande Branschavtal för Spårtrafiken gäller 2017-04-01 till 2020-03-31. Branschavtalet är det grundavtal som de lokala avtalen lyder under.

SJ Götalandståg AB har ett lokalt avtal som styr allmänna villkor och arbetstidsregler bland annat. För personalen i Lidköping finns det en bilaga till kollektivavtalet. Båda avtalen hittar du här.

SJ AB lyder under ett eget lokalt avtal som brukar kallas "Spåra SJ". Detta avtal skiljer sig på många punkter från vårt lokala avtal, och det är viktigt att inte blanda ihop avtalen.

Nattvila:

Mellan två arbetspass skall man vara ledig minst 11 timmar. Vid överliggning får nattvilan kortas ner till 8 timmar.

Arbetstid och raster:

Man får arbeta max 5 timmar i sträck. Därefter har man rätt till en rast på minst 30 minuter. Till arbetstid räknas bland annat tågtjänst, plattformstid, gångtid, orderläsning och redovisning. Den totala arbetstiden under ett pass får vara max 10 timmar.

Reservtur:

Har man en reservtur får start- och sluttid ej ändras om man infunnit sig på jobbet.

Copyright